Čo to je?

Je to jeden z najmocnejších prostriedkov v boji proti chudobe v krajinách tretieho sveta. Ide v podstate o pomoc sirotám, polosirotám alebo deťom z veľmi chudobných rodín, ktoré by bez takejto pomoci nemali možnosť navštevovať školu a v budúcnosti sa začleniť do normálneho života. „Rodič" si „adoptuje" na diaľku jedno, prípadne viac detí a posiela im pomoc vo forme finančného príspevku. Tento príspevok je spolu s ďalšími poukázaný v plnej výške do farnosti, kde je z neho hradené ubytovanie, strava, školské pomôcky, oblečenie a prípadne ďalšie potreby „adoptovaných" detí. „Rodič" takýmto spôsobom doprevádza „svoje" dieťa až do doby skončenia jeho školskej dochádzky, samozrejme môže skončiť aj skôr, ak mu to nedovoľuje jeho finančná situácia.

Úlohou adopcie nie je nahradiť pôvodnú rodinu, prípadne fyzicky získať dieťa do vlastnej starostlivosti, ale v duchu slov Pána Ježiša „čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili" podieľať sa na podpore chudobnejších a znevýhodnených detí, ktorým sú odopierané v ich vlasti niektoré základné práva a istoty. Výber detí, ktoré budú zaradené do programu adopcie je ponechaný na miestnej cirkvi a pravidlá sú nasledovné. Ako prvé sú prijímané úplné siroty, potom polosiroty a nakoniec deti z veľmi chudobných rodín.

Ako to vzniklo?

Keď sme začínali písať túto časť, pýtali sme sa Pána, ako a prečo vlastne vznikla myšlienka adopcie na diaľku. Je to vlastne forma spolupráce farnosti Ilava (Slovensko) a farnosti Chanubanda (India). Jedna naša sestra bola pred niekoľkými rokmi v Indii, kde sa stretla s veľkým množstvom rôznych ľudí. Jedným z nich bol aj kňaz Don Bosco Darsi. Jeho meno znie možno pre nás trocha zvláštne, ale v Indii je zvyk dávať aj dosť netradičné mená. Tento kňaz bol poslaný po niekoľkých rokoch študovať do Belgicka na teologickú fakultu. Keď prišiel do Európy, spomenul si na našu sestru a aj keď nevedel, kde vlastne Slovensko je, pomocou mailu spolu začali komunikovať. Po nejakom čase ho pozvala na Slovensko do Ilavy. Prišiel po skončení skúškového obdobia vo februári 2012 na niekoľko dní. Jeho návšteva bola pre nás veľkým povzbudením a požehnaním. Pri rozhovoroch s ním sme sa dozvedeli aj o ťažkej situácii kresťanov v Indii. Rozprával nám aj o svojom bratovi, ktorý je tiež kňazom a slúži vo farnosti Chanubanda, kde založil sirotinec pre opustené deti. Po spoločných modlitbách sme videli, že Pán nás pozýva pomôcť v rámci našich možností práve týmto opusteným deťom. Mali sme pôvodne na mysli nejakú formu jednorázovej zbierky.

Otec Don Bosco Darsi počas návštevy v Ilave v septembri 2012.

Po niekoľkých týždňoch vzájomnej mailovej a telefonickej komunikácie s Don Boscom sme nakoniec videli, že účinnejšia pomoc by bola formou adopcie na diaľku. Oslovili sme preto p. dekana, ktorému sa táto myšlienka veľmi zapáčila a hneď nám dal svoje požehnanie a ponúkol aj pomoc pri organizovaní prezentácie programu adopcie vo farnosti. Spolu s niekoľkými ďalšími bratmi a sestrami sme jednu nedeľu po skončení nedeľných svätých omší urobili v kostole krátke predstavenie adopcie, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom u našich ľudí vo farnosti. Naším pôvodným zámerom bolo pomôcť adopciou aspoň desiatim deťom. No hneď počas prvého týždňa sa podarilo vďaka otvoreným srdciam našich bratov a sestier zabezpečiť adopciu pre 25 detí. Nakoľko sa hlásili stále ďalší ľudia, že aj oni by sa radi zapojili, podarilo sa adoptovať ešte ďaších 25 detí. To znamená, že na konci roka 2012 bola z našej farnosti poskytovaná pomoc pre 50 detí vo farnosti Chanubanda. Navyše, stále pribúdajú nové adopcie.

Nech je vyvýšený Pán!


Možnosti podpory

Prvým a najlepším spôsobom podpory je Vaša modlitba. Ježiš nám hovorí: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria Vám." Modlitba je mocná zbraň, ktorú nám Ježiš daroval, preto je tento spôsob najúčinnejšou možnosťou podpory.


Druhou možnosťou podpory je adopcia konkrétneho dieťaťa, ktorému je vďaka príspevku poskytovaná strava, ubytovanie, vzdelanie a iné jeho potreby. Suma na jeden rok je 150 €, prispievať je možné aj mesačne, vtedy je príspevok 12,50 €. Tieto peniaze sa posielajú na účet v slovenskej banke a potom sa spolu s ostatnými príspevkami posielajú na účet do Indie. Zo sumy príspevku nie je zrazená žiadna čiastka na prevádzkové potreby. Všetky ostatné výdavky, ako poplatky banke a režijné výdavky sú hradené zo zdrojov od iných darcov. Nakoľko ide o program farnosti, všetky ostatné aktivity spojené s adopciou sú založené na dobrovoľníckej pomoci bez nároku na odmenu. Nakladanie z príspevkami je pod dohľadom menovaného člena farskej rady farnosti Ilava a vyúčtovanie je poskytované p. dekanovi.

Treťou možnosťou podpory je jednorázový, prípadne opakovaný vklad bez adopcie konkrétneho dieťaťa. Vtedy budú finančné prostriedky v plnej výške použité na podporu misijnej práce vo farnosti Chanubanda.

Stretnutie adoptívnych rodičov s Don Boscom v septembri 2012.

Poďakovanie

V mene všetkých detí a spolupracovníkov vyjadrujeme vďaku každému adoptívnemu rodičovi a dobrodincovi, ktorého zásluhou tieto deti dostanú nielen jedlo, vzdelanie či zdravotné zaopatrenie, ale aj vedomie vlastnej hodnoty a perspektívu nájsť si primerané uplatnenie v živote.

Osobitne ďakujeme touto cestou tým dobrodincom, ktorí prispievajú na toto dielo úplne anonymne, resp. pod svojím menom ale bez oznámenia poštovej aj e-mailovej adresy, a tak nemáme žiadnu možnosť poďakovať sa im osobne alebo im zaslať aspoň príležitostnú správu či ďakovný list.

Najväčšia vďaka patrí Bohu:
"Teraz, Bože náš, vzdávame Ti chválu a oslavujeme Tvoje skvelé meno. Veď čo som ja a čo je moj ľud, že máme možnosť takto prinášať dobrovoľné dary? Od Teba pochádza všetko. Dávame Ti, čo sme prijali z Tvojich rúk. My sme pred Tebou len hostia a príchodzí ako všetci naši otcovia….
Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj naveky to, čo si Tvoj ľud vo svojom srdci predsavzal a ich srdce si priprav pre seba."
(1Krn 29, 13-18)