STAROSTLIVOSŤ O CHUDOBNÝCH A NÚDZNYCH: KRESŤANSKÁ POVINNOSŤ

Pomoc a podpora chudobných je nevyhnutnou súčasťou Evanjelia. Chudoba je centrálnou otázkou katolíckej spirituality. Na to, aby sme boli dôveryhodní v tomto zložitom svete, musíme poskytnúť prostriedky na uzdravenie, odstránenie chudoby. Už oddávna sa Cirkev stará o chudobných, avšak v súčasnosti je to za celú dobu, o ktorej máme záznamy, historické minimum. Náš pápež František nám prostredníctvom výberu svojho mena umožnil nazrieť, prečo si prial, aby bola Cirkev chudobná a tiež ,,pre chudobných." Bol inšpirovaný záujmom sv. Františka z Assisi o chudobných, ktorý sa vzdal vlastného bohatstva a prestíže. Pápež František nalieha, aby sme chránili každého chudobného muža a ženu a pozerali na nich s nežnosťou a láskou. Uprostred toľkej temnoty potrebujeme vidieť svetlo nádeje. Povzbudzuje nás, že pravou silou je služba a keď uplatňujeme silu, musíme o to viac vstúpiť do služby, ktorá má svoj žiariaci vrchol na kríži. Musíme byť inšpirovaní niekým pokorným, ako je on, musíme otvoriť svoje ruky, aby sme ochránili všetkých božích ľudí a objali s nežnou láskou celé ľudstvo, najmä najchudobnejších, najslabších, najmenej dôležitých, tých, ktorých Matúš vymenúva v konečnom súde o láske (por. Mt 25, 31-46).

Hovorí sa, že ,,ak chcete, aby sa ľudia dozvedeli, že Ježiš žije, Boh nám navrhuje jeden skvelý spôsob: Starajte sa o chudobných." Práve chudobní sú blízko Božiemu srdcu. Chce, aby jeho nasledovníci boli jeho zástupcami v starostlivosti o nich. Biblia jasne hovorí o tom, aká je pre Boha dôležitá starostlivosť o chudobných. Ježiš dal svojim nasledovníkom príkaz - ,,predajte svoje majetky, rozdajte ich chudobným a uložte si poklady v nebi." Spôsob, akým sa staráme o chudobných je závetom našej viery. Bohatí ľudia sú varovaní pred dôverou v ich majetky. Sú upozornení, že sa ich bohatstvo môže rýchlo stratiť.


Živá viera

Jakub zdôrazňuje: ,,Viera bez skutkov je mŕtva." Jakub dal príklad sýtenia a obliekania chudobných. Aktívny život charity je dôkazom viery, ktorá žije. Verím, že ak sa ktorýkoľvek veriaci aktívne neangažuje v dávaní a v charite, je ochudobnený o živú časť cesty svojej viery. Nemienim posudzovať niečiu spásu. Ale vieme, že chudobní sú blízki Božiemu srdcu a máme prikázania znova a znova sa o nich starať a brať to ako súčasť nášho uctievania Boha. Verím, že charita a pomoc chudobným je oveľa efektívnejšie a výhodnejšie tak pre dávajúceho, ako aj pre prijímajúceho. Mnohí z nás sme vinní z nezáujmu o chudobných vedľa nás. Ak chceme naozaj konať Božiu vôľu, musíme sa starať o chudobných. Ak chceme naozaj chváliť meno Ježiš, musíme sa starať o chudobných. Ak chceme naozaj preniknúť svet, ktorý je stratený, zranený, beznádejný a umierajúci, musíme sa starať o chudobných.

Ako sa staráme o chudobných? Ako sa postarať o núdznych? Tu sú návody z Biblie.

 • "Ani vo svojich viniciach nepaberkujte a nezbierajte, čo poopadúvalo v tvojej vinici; nechajte to pre chudobných a cudzincov! Ja som Pán, som váš Boh!" (Lv 19,10)
 • ,,Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku." (Dt 15,7)
 • ,,Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež." (Jób 29,12)
 • ,,Či s tým som nelkal, koho dni sú pretrpké, duša mi s biednym sústrasť nemala?" (Jób 30,25)
 • ,,Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí." (Prís 19,17)
 • ,,Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom (ozýva), bude (raz) volať tiež, ale vyslyšaný nebude." (Prís 21,13)
 • ,,Požehnaný bude, (kto vie) dobrým okom (pozerať), lebo dáva chudákovi zo svojho chleba." (Prís 22,9)
 • ,,Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma." (Mt 25,35)
 • ,,Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou." (1 Jn 3,17-18)

Boh sa stará o chudobných a núdznych. Sú chudobní v našej Cirkvi, v komunite a vo svete. Boh nás pozýva ako katolíkov k spolupráci na jeho diele. Potrebujeme to konať s láskou a štedrosťou. Starostlivosť o chudobných je súčasťou lásky k blížnemu. Štedrosť je stav srdca. Nie je ohraničená na darovanie peňazí chudobným, hoci to je úžasná vec. Čo máme nie je naše, ale Božie. My sme správcami týchto bohatstiev. Máme ich používať spôsobom, ktorý sa páči Bohu a pomôcť chudobným. Štedrá osoba bude hojne požehnaná. Niektorí ľudia si myslia, že musia byť multimilionári, aby mohli pomáhať núdznym. Nie, nie, tak to nie je. Vdova v evanjeliu iba s dvoma mincami dala všetko, čo mala. Peňažne to bolo najmenej, ale v očiach Boha to bol veľmi štedrý príspevok.


Dobrovoľné podelenie sa

Starostlivosť o chudobných musí byť vždy dobrovoľná. Musí byť motivovaná láskou a nie tlakom okolia. Boh nás nenúti konať dobro, a tak podelenie sa musí byť slobodnou voľbou. Všetci veriaci mali jedno srdce a jednu dušu a bolo na nich mnoho milosti. Neboli medzi nimi núdzni (Sk 4,32-34). Barnabáš ako odpoveď na evanjelium predal svoj majetok a dal ho tým, ktorí ho potrebovali (Sk 4, 36-37). Nebolo tam žiadne nútenie. Všetko dávanie bolo dobrovoľné. Naopak, poznáme príbeh Ananiáša a Zafiry. Kresťanské dávanie musí byť vždy slobodnou odpoveďou na lásku k Ježišovi. Motiváciou musí byť súcit, nie odsúdenie. Charita je výsada, nie právo.


Zrejmé svedectvo

Podelenie sa je dôležité tým, že robí evanjelium viditeľným. Ježiš sľúbil, že ak sa budeme navzájom milovať, ľudí to pritiahne k nemu. ,, Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13,34) Ľudia z celého sveta pozerajú na Cirkev, či sa jej členovia navzájom milujú. Charita je viditeľným znakom tým, ktorí sú mimo Cirkvi. Najlepším spôsobom svedectva je rozdelenie sa o naše majetky. Deliaca sa Cirkev by bola obrovskou výpoveďou pre ľudí, ktorí žijú blízko nej. Ježišovi nasledovníci musia ukázať svoje obnovené vzťahy. Vo svete, ktorý túži po láske, môže byť najlepším svedectvom slobodné a dobrovoľné podelenie sa o naše vlastníctvo.


Jednoduchý životný štýl

Jednoduchý životný štýl je vždy najlepší. Môžeme si zvoliť jednoduchší životný štýl nie preto, že by bol majetok zlom, ale pretože nie je až tak dôležitý pre našu spáse. Budeme vtiahnutí do práce Svätého Ducha, ak stratíme záujem vlastniť čoraz viac vecí. Podelenie sa bude znamenať, že dokážeme žiť lepšie než zvyšok spoločnosti, zatiaľ čo vlastníme len málo statkov. To bude mať za následok, že dokážeme stráviť menej času zarábaním peňazí a budeme viac pracovať pre Pána. Delenie sa tak uvoľní prostriedky pre prácu Kráľovstva.


Moja kresťanská služba v Indii

Chudoba je jedným z najneústupnejších problémov, ktorým čelí súčasný svet, a to hlavne v krajinách tretieho sveta na kontinentoch Ázie a Afriky. V Indii vlády použili miliardy a miliardy rupií na programy sociálnej starostlivosti a výsledok mal len obmedzený úspech. Dostali miliardy rupií zo zahraničnej pomoci, avšak problém chudoby v Indii pretrváva. Problémom je, že ľudské spôsoby vždy sklamú. Boh nám dal jasnú múdrosť a poučenia, ako sa vysporiadať s chudobou. Chudobu zo sveta odstránime len vtedy, keď to urobíme Božím spôsobom. Preto sa najprv modlím, aby Svätý Duch sprostredkoval pomoc chudobným. Potom cítim, že mojím poslaním je záväzok starať sa o chudobných, najmä Dalitov (kedysi zvaných nečistí) v mojom regióne. Túžim motivovať mladých, aby sa pripojili k mojej misii. Moje pastoračné stretnutia s mladými počas piatich rokov, ako diecézneho kaplána pre mládež, mi dali dobrý obraz podmienok chudobných ľudí v mojom regióne. A tak dúfam, že sa mi podaria nasledovné iniciatívy vychádzajúce z evanjelia a pokračovať v misii pápeža Františka - ,,starať sa o chudobných."

 1. Podporovať vzdelanie sirôt a detí vylúčených zo škôl prostredníctvom adopcie na diaľku.
 2. Vytvárať „Domovy inšpirácie" pre mladých - pre štúdium a duchovnú formáciu.
 3. Zakladať ,,Domovy ochrany" pre dievčatá náchylné k zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu.
 4. Program ,,Nedeľné jedlo" pre starých ľudí, ktorí nemajú potravu.
 5. ,,Domov pre starších", o ktorých s nemá kto postarať.

V tomto obraze evanjeliovej starostlivosti o chudobných ľudia z Ilavy na Slovensku v spolupráci s otcom Peterom, Beátkou, Jurajom a ďalšími vyšli v ústrety podporiť prvú iniciatívu z piatich vyššie spomenutých. Toto je veľké gesto lásky, milosrdenstva a súcitu. Z celého srdca ďakujem všetkým sponzorom vzdelávania detí. Každý jeden cent, ktorý štedro darujete, bude zaúčtovaný a odmenený.

Nakoniec uzatváram s modlitbou:

Nech je s vami živý Boh,

Nech je za vami, aby vás povzbudzoval,

Vedľa vás, aby vás chránil; nad vami, aby vás ochraňoval,

Pod vami, aby vás dvíhal zo zármutku,

Vo vás, aby vám dával dary viery, nádeje a lásky

A vždy pre vami, aby vám ukazoval cestu.


Otec Don Bosco Darsi, Leuven, Belgicko